خروج و برگشت نیروهای امریکایی از عراق

خروج و برگشت نیروهای امریکایی از عراق
کارتونیست: دیف گرنلند Dave Granlund

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 618 نفر