زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!

زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!
کارتونیست: مانا نیستانی

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر