و این بار نوبت ونزویلا

و این بار نوبت ونزویلا
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 193 نفر