آوازهای «ناظم حکمت» به خون نشست

سیلی غفار عزیزم
درود بر شما

گفتگوی تان را با صدای امریکا دیدم و به دوستان پیرامون تاکید کردم که حتما این برنامه را ببینند. از پاسخ های در خشان ات سخت، خرسندم.

اینهم شعری برای جنبش همبستگی و در ربط با جانباختگان جنبش صلح خواهانه‌ی مردم ترکیه که به خون کشیده شده است.

با مهری مانا
رضا مقصدی

۱۰ اکتوبر ٢٠١٥ تجمع مخالفان سیاسی دولت بنیادگرای اردوغان در ترکیه، با دو انفجار پیهم مورد حمله قرار گرفت که حدود صد کشته و نزدیک به سه صد زخمی برجا گذاشت.
۱۰ اکتوبر ٢٠١٥ تجمع مخالفان سیاسی دولت بنیادگرای اردوغان در ترکیه، با دو انفجار پیهم مورد حمله قرار گرفت که حدود صد کشته و نزدیک به سه صد زخمی برجا گذاشت.


آوازهای «ناظم حکمت» به خون نشست

همسایگان ما
در خاک های خاطره خفتند.

همسایگانِ آینه وُ آه
آوازِ روسفیدی ِ صبحی بلند را
بر سینه‌ی سپیده نوشتند.

در اوجِ مهربانی ِ دلهای شادمان
در رویش ِ دوباره‌ی یک باغِ ارغوان
این بار هم

آواز های «ناظم حکمت» به خون نشست.

مهتاب، بر سیاهی‌ی تابوت ها خمید.
خورشید، بر تباهی‌ی ایام، خیره گشت.

اما ستارگانِ درخشانِ دور دست
رازی شگفت را
با جانِ عاشقانِ جهان گفتند.

فردا اگر ترانه سُرای سپیده ها
بر ساحلِ صمیمی ِ دریا سفر کند

زیبا تر از همیشه بیفشانَد
آواز های "ناظم حکمت" * را.

* ناظم حکمت شاعرسرزمین ترکیه و شاعربزرگ آزادی در سال ١٩٦٣ براثر سکته‌ی قلبی جان سپرد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 119 نفر