تجمع اعتراضی حزب همبستگی در تقبیح جنایات طالبان در رسانه‌های تصویری


تلویزیون «یک»تلویزیون «خورشید»تلویزیون «میوند»تلویزیون «میترا»«کابل نیوز»تلویزیون «شمشاد»ویدیوی «رادیو آزادی» از مظاهره

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 120 نفر