گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ

گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ

به تاریخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۵جمعی از جوانان «حزب همبستگی افغانستان» در بامیان با تعدادی از بازماندگان قتل‌عام یکاولنگ در یک کار حشر دور هم جمع شدند تا از کوه تپه‌های گوهرگین ولسوالی یکاولنگ سنگ‌های تزیینی برای منار جمعاوری و انتقال دهند. آنان از ارتفاعات بلند سنگ‌های انتخابی را بعد از کندن به پشت خود به دامن دره انتقال دادند که کار بس سخت بود زیرا هر نفر باید لااقل ۵ الی ۶ نوبت به ارتفاع ۱۵۰متر بالا می‌خزید و پشتاره‌ای از سنگ را به پایین دره می‌رساند. بعد آنان این سنگ‌ها را در فاصله طولانی به موتر باربری رسانیدند. کار ساعت ۸ صبح آغاز گردید و الی ۵ عصر ادامه یافت تا این سنگ‌ها به جایگاه اصلی در پای منار رسیدند.

گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ
گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ
گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ
گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ
گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل‌عام یکاولنگ

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر