سوریه و عراق، میدان جنگ دولت‌های سفاک ایران و عربستان

سوریه و عراق، میدان جنگ دولت‌های سفاک ایران و عربستان
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 85 نفر