کبوتر صلح در دستان خونپر

کبوتر صلح در دستان خونپر

کارتونیست: Luc Descheemaeker

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 102 نفر