جغد شوم جمهوری اسلامی ایران

جغد شوم جمهوری اسلامی ایران‎

کارتونیست: حسن بلیبل

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 273 نفر