«خواست من»

Darul Aman Palace


«خواست من»

کابل، من از تو هیچ نمی‌خواهم
جز آنکه طنابِ داری شوی
بر گلوگاه اجنبی
و خنجرِ بُرانی
بر حنجره دُژخیمان شیاد
که بار بار ویرانت کردند.

کابل من از تو هیچ نمی‌خواهم
جز آنکه با نفرت بی‌پایانت
آتشِ سوزانی شوی
بر اندام آن حقیرکان
که زیر چکمه‌های بیگانگان
زار و ذلیلت کردند
تا خود بر خوان رنگینی
سر فرود آورند.

کابل
نه برای زخم‌هایت
نه برای تکه پاره‌‌هایت
بل برای عفت بربادرفته‌ی
دخترکان سیه‌بخت
فواره کن
و نسل جانیان را
بردار از میان و
برانداز از جهان.آ.پ
کابل - ۱۰ جوزای ۱۳۹۵

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 159 نفر