درود برمبارزان دلیر حزب همبستگی!

Demonstration of SPA on black days

درود وتهنیت باد، برشرف وهمت واحساس بلند وطن دوستی حزب همبستگی افغانستان، این فرزندان صدیق وطن که واقعاً با شهامت بی نظیر خود توانستند برضد جنایتکاران و خاینان دو دهۀ اخیر دست به راه پیمائی در شهرهای بزرگ کشور بزنند و باکشیدن خط بطلان بر روی تصاویر شان، آنها را به مردم هردم شهید افغانستان وجهان رسوا وافشا نمایند. جنایتکاران لمیده در مقامات بلند دولتی ونظامی شاید هرگز تصور نمیکردند که در روزگارقدرت شان کسی در افغانستان پیدا شود که رویاروی به آنها بگوید بالای چشم تان ابرو است، ولی حزب همبستگی با متانت وشجاعت کم نظیری این کار را کرد و هواداران دو سیاه روز شوم (۷ و۸ ثور) را جنایتکار نامید و آن دو روز را ، روز های سیاه و مصیبت بار برای مردم و تاریخ افغانستان مشخص نمود و آنهایی را که به نام این دو روز شوم و نکبت بار دست برسبیل میکشند مورد شماتت ونکوهش قرارداد.

ما به اینکه رهبر یا رهبران این حزب کی وچی کاره استند، عجالتاً کاری نداریم، برای ما ومردم افغانستان مهمتر از همه پیام شان است که خواست میلیونهای انسان مظلوم وستمدیده از دست این جنایتکاران است. بدون تردید این حزب فرزندان ووابستگان شهدای گمنام وطن اند ومنسوب به نسلی اند که بعد از حوادث شوم ۷و۸ ثور به دنیا آمده اند. آنها بخوبی میدانند که ثمرۀ جهاد ومقاومت مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی را کسانی دزدیده اند که پس از کسب قدرت در ۱۹۹۲ نامردانه از کشت وکشتار زنان وکودکان و پیرمردان و جوانان این وطن دریغ نورزیدند و برمال وناموس مردم تجاوز نمودند وهمه دار وندار وطن را به دستور باداران پاکستانی خود نابودکردند واکنون هم بیشرمانه از نام جهاد تجارت سیاسی میکنند و با تزویر ونوکرمنشی به بیگانگان، خود را در مقاماتی چسپانده اند که جز اختلاس وحیف ومیل کمک های جامعۀ جهانی وقاچاق مواد مخدر کاری ندارند و اگرکسی از آنها انتقادکند،او را آماج اتهام های نارواکرده تاسرحد محو فزیکی دنبال میکنند و بدین سان سعی مینمایند تا فریاد اعتراض وانتقاد مردم را در گلو خفه کنند.

خواست نخستین مردم افغانستان کشاندن جنایتکاران واختلاس گران وغاصبان ملکیت های شخصی ودولتی و دزدان سرمایه های ملی در پای میزعدالت است. همه مردم افغانستان خواهان تطبیق عدالت در کشوراند، وتطبیق عدالت با به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی که در کرسی های بلند حکومت و پارلمان لم داده اند، تأمین میگردد، نه با مذاکره با مخالفان مسلح دولت. مخالفان مسلح نیز اگر روزی به قدرت برسند ، اولین کار شان برای تأمین صلح وعدالت، به محاکمه سپردن جنایتکاران جنگی واختلاسگران کابل بانک ودزدان سرمایه های ملی وغاصبان زمین های ملکی و دولتی خواهد بود .

حرکت ملی وفراموش ناشدنی حزب همبستگی، نیز از یک چنین خواستی منشاء میگیرد وتاثیرآن را میتوان در عربده جوئی های برخی از سناتوران وابسته به جنایتکاران وقاچاقچیان تریاک وهیرئین مشاهده نمود. اگر واقعاً این حرکت حزب همبستگی تاثیر گذار نمی بود و از سوی سردمداران جنایت پیشه باهیچگونه واکنشی روبرو نمیشد، به این معنی بود که آنها حرکت حزب همبستگی را دست کم گرفته اند، ولی سروصداهای نمایندگان شان در سنا نشان داد که آنها چنان خود را زبون وبیچاره یافته اند که برخلاف قانون اساسی ایکه آنها را به این جایگاه مصئون قرارداده است، به ووزارات عدلیه دستور دادند تا آن وزارت برخلاف روح دموکراسی دست به کار شود و حزب همبستگی را مواخذه کند و احیاناً فعالیت آنرا به تعلیق قراربدهد. درحالی که حزب همبستگی حرکت خلاف قانون اساسی وخلاف قانون آزادی بیان ومطبوعات انجام نداده است تا بهانه یی برای تحریم از حقوق مدنی خود شود. ظاهراًهدف این ضجه کشیدن ها این است تا حزب همبستگی باردیگر به چنین راه پیمائی دست نزنند وآنها را نزد زن وفرزند وهمسایه های شان بی آبرو نسازید هرچند که آنها نزد مردم شریف وآگاه وطن هیچگونه آبروئی ندارند.

خوشبختانه حرکت وطن پرستانه حزب همبستگی، چون مشتی کوبنده در دهن جنایتکاران اصابت کرد وانعکاس آن در سطح ملی وبین المللی مثبت وامیدوار کننده بود و ملیونها افغان در داخل وخارج از افغانستان از این حرکت حزب همبستگی استقبال کردند و رسانه های گروهی، بخصوص تلویزیونهای افغانی خارج از کشور وویب سایت های انترنتی از آن به نیکوئی یاد کردند ،مخصوصاً خانم سجیه برنامه ساز معروف تلویزیون آریانا افغانستان از امریکا بوجه احسن ازاین عمل شان استقبال کرد وآنرا بگوش وچشم میلونها افغان در سراسر جهان رساندند.

همچنان برنامه ساز موفق تلویزیون پیام افغان، آقای عباسی نیز ازاین حرکت حزب همبستگی با الفاظ خاصی یاد واستقبال نمود و در صدد است با رهبران وسرکردگان حزب همبستگی مصاحبه یی را سامان دهد. اما به نظر اینجانب، اگر مصاحبه یی با اعضای این حزب صورت بگیرد، باید درمصاحبه از افشای نام رهبر یا رهبری این حزب عجالتاً خود داری گردد، زیرا برخی از جنایتکاران لمیده در دولت نه تنها خود عناصر تروریست را در خدمت خود دارند، بلکه نفوذ مستقیمی برسازمان امنیت ملی افغانستان نیزدارند، مبادا این جوانان را ترور کنند و قتل را به گردن طالبان بیندازند وطالبان که خود مورد نکوهش این حزب است، چنین نسبتی را از خدا میخواهد و فوراً خواهند گفت بلی این کار ما بود.دراینصورت دست مصاحبه کننده نیز بطور غیر مستقیم در قتل یک هموطن وطن پرست دخیل خواهد شد.

من با تائید این حرکت خود جوش وملی حزب همبستگی اینقدر میتوانم علاوه کنم، حزب مذکور با چنین حرکت های مدنی میتواند وضع سیاسی را در کشور به نفع توده های مظلوم ورنج دیده متحول کند، پس هموطنان عدالت خواه اگر آرزو داریم تا ملت از دست جنایتکاران وناقضین حقوق بشر وغاصبان ملکیت های شخصی و دولتی ومافیای قاچاق مواد مخدر ودزدان ثروت های ملی نجات یابد، باید با قلم وقدم و درم از حزب همبستگی افغانستان تا زمانی که در راه منافع مردم و وطن گام برمیدارد حمایت کنیم، باشد که در افغانستان نیز بهار جنش رهائی بخش توده های ملیونی، مثل بهار کشور های عربی سر رسد وملت مظلوم افغانستان از دست مافیای غارتگر هستی مادی ومعنوی کشور رهائی یابد.

من فکر میکنم تمام وطن پرستان وتمام عناصر ملی گرا وغیر وابسته به حوادث خونین ۷ و۸ ثور با قدم وبا قلم از این حرکت حزب همبستگی حمایت کرده وحمایت میکنند. همین اکنون حزب مذکور نقل صحبت حلقات روشنفکری در داخل وخارج کشور قرارگرفته وامیدواری هایی را در دلها بوجود آورده است. حزب نباید به بچه ترسانک های چند سناتور مجرم و بیگانه پرست ونوکر اجنبی از موضع خود عقب نشیند واستوار ومصمم به پیش حرکت نماید، به یقین تمام مردم مطلوم افغانستان از حزب همبستگی در روز های سخت حمایت خواهند کرد.

۱۱/۵/۲۰۱۲

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 155 نفر