دفاعیه جمعی از هوادارن حزب همبستگی افغانستان در بامیان

letter from Bamyan

ما تعدادی از مردم ولایت بامیان سلام‌های گرم و پرحرارت قلبی خویش را به شیر مردان و خواهرانی که در راه‌پیمایی ١١ ثور ۱۳۹۱ مبنی بر محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی و خاینین ملی ۷ و ٨ ثور را هدایت نمودند از صمیم قلب تقدیم میداریم.

بلی ما دقیقاً شاهدیم که نوزاد نامیمونی بنام حزب به اصطلاح دموکراتیک خلق آفت و فاجعه را در تاریخ ٧ ثور ١٣٥٧ ببار آورد و هم چنین به تاریخ ٨ ثور ١٣٧١ با سقوط سرسپردگان روسی و روی کار آمدن آدم‌کشان تنظیمی و حرفوی یکبار دیگر عمق فاجعه تجدید گردید که مسلماً از سیاه‌ترین روزهای تاریخ کشور ماتم‌زده ما محسوب میگردد.

بناً ما تعدادی از اعضای شوراهای محلی، جوانان و روشنفکران ولایت بامیان وسیلتاً از راه‌پیمایی درخشان و تاریخی که تحت رهبری خردمندانه و شجاعانه حزب همبستگی افغانستان در ١١ ثور ١٣٩١ در کابل بوقوع پیوست از صمیم قلب چنین حرکت بی نظیر و دشمن شکن را بمردم افغانستان و حزب همبستگی تبریک گفته و حمایت بیدریغ خویش را از تظاهرات متذکره اعلام میداریم و باورمندیم که روزی فراخواهد رسید که بعنوان سر‌آغاز بمحاکمه کشانیدن خاینین ملی، جنایتکاران جنگی و اخراج نیروهای اشغالگر خارجی و امریکایی از کشور، ١١ ثور منحیث روز فرخنده و نجات‌بخش مردم افغانستان تجلیل خواهد شد.

با احترام

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 174 نفر