کژار قتل بی‌رحمانه رخشانه را محکوم کرد

کژار قتل بی‌رحمانه رخشانه را محکوم کرد


منبع: ANF NEWS
۱۰ نوامبر ۲۰۱۵

«جامعه زنان آزاد شرق کردستان, کژار» با صدور بیانیه‌ای مکتوب گفت: «قتل وحشیانە ی رخشانە بە دست ذهنیت واپسگرای مردسالار را بە شدت محکوم و انزجار خویش از این عمل را ابراز می‌داریم.» کژار می‌افزاید که زنان دیگر غیر از خود و اراده‌شان هیچ سرپناه دیگری ندارند.

در بیانیه جامعه زنان آزاد شرق کردستان تصریح شده که پشتیبان مبارزات زنان آزادیخواه افغانستان هستند و می‌دانند که آینده‌ای روشن در انتظارشان خواهد بود.

در بیانیه آمده:

در قرن ٢١ بسر میبریم، قرنی کە مدعی حقوق بشر میباشد ولی بیشتر از هر عصر دیگری با قتل‌عامهای وحشیانە روبرو هستیم، سران دولتهای دیکتاتور بە اصطلاح مدرن مانند ایران و ترکیە یا گروههای اسلامی تندرو مانند طالبان و داعش تیشە بە ریشە جوامع زدەاند.

زنی جوان در ملا عام با نشانە رفتن سنگهای جهالت بە سوی بدن بە اسارت گرفتە شدەاش بە وحشیانەترین شکل بە قتل میرسد و بر این عمل غیر انسانی نام پاک کردن ننگ ناموسی گذاشتە میشود . کدام ننگ و با کدام ترازو این عدالت سنجیدە میشود. در اینجا می بینیم کە این زنانند کە بارها و بارها قربانی هوس و خشم مردان قدرت طلب میشوند. جهل اجتماعی سرچشمە ی همە ی بلاهای سیاسی اجتماعی است کە یک جامعه میتواند بدان مبتلا شود و تاوان آنرا پس بدهد. اولین قربانیان این توحش، کسانی نظیر فرخندە و رخشانه ها با جانهای جوانشان هستند. در افغانستان زنان با پدیده ی سنگسار ، در ایران با اسید پاشی و در شنگال با بە بردگی گرفتن مجازات میشوند. با توجه بە رویدادهای یک سال گذشتە میتوان دریافت کە زنان دیگر بە غیر از خویش، هیچ پناهگاه و مامنی ندارند.

تنها راه امن دفاع مشروع میباشد. در پایان ما همچون کژار خود را با زنان شجاع افغانستان کە در مقابل هر گونە ناعدالتی بە پا میخیزند، همدرد دانستە و اعلام میداریم کە پشتیبان همە مبارزات بر حق زنان افغانستان هستیم و میدانیم ایندەی روشنی در انتظار افغانستان است کە زنان نیروهای پیشاهنگ آن میباشند.

بار دیگر همدردی و همصدایی خود را بیان داشتە و در مبارزات آزادی و برابری خواهی زنان افغانستان برایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 92 نفر