صفحه «ارگ» در فیسبوک، صحنه محاکمه ع و غ

کارتون دولت ع و غ

هفت ماه قبل در یک پیوند نامیمون با وساطت جان ‌کیری، «حکومت وحشت ملی» متشکل از منفورترین چهره‌ها رویکار آمد. نیروها و عناصر ملی و مترقی از همان ابتدا پیش‌بینی کردند که با اتحاد آدمکشان و جانیان، بسی بدتر از دوره پرفساد کرزی بر تیره‌روزی و بدبختی مردم ما افزوده شده دیر یا زود این «وحدت» ساخت امریکا جایش را به «وحشت» و کله‌شکنی خواهد داد. اما تعدادی ناآگاه و سطحی‌نگر که در آن زمان فریب سخنان عوام‌فریبانه ع و غ را خورده غرق شادی بودند، این حقیقت را درک نمی‌کردند و با گذاشتن تصاویر «انگشتان ارغوانی» در شبکه‌های اجتماعی افتخار می‌کردند. ولی باگذشت اندک زمان تشت رسوایی «حکومت وحشت ملی» از بام افتید و نتیجتا همان افرادی که دیروز در تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی با غر و فش سنگ دفاع از نوکران امریکا را بر سینه می‌کوبیدند، امروز اظهار ندامت می‌کنند و یا از شرم، سکوت مرگبار اختیار نموده‌اند.

در کوچه و بازار کابل و شهرهای کشور، همه‌جا مردم به جان رسیده و گرسنه تنفر و انزجار شان را از دولت ابراز نموده دیگر هیچ فردی را نمی‌توان یافت که اندکترین امیدی به بهبود وضعیت داشته باشد. اکثر آنانی که تحت تاثیر عوامفریبی‌های رسانه‌ها و نامزدان انتخاباتی پای صندوق‌های رای رفته بودند، پشیمان اند چون به زودی دریافتند که شکار یک بازی خاینانه شده‌اند.

از آنجایی‌که رسانه‌های افغانستان فریاد ملت را به‌طور شایسته انعکاس نمی‌دهند، شبکه‌های اجتماعی برای آنانی که به انترنت دسترسی دارند بهترین وسیله‌ای گشته است که اعتراض شان را بلند نموده، حرف‌های ناگفته را بدون سانسور و ترس و با خشم تمام ابراز نمایند.

نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ
نظرات مردم در صفحه فیسبوک ارگ

شبکه‌های اجتماعی در اکثر کشورهای مملو از بی‌عدالتی و جنایت، به آله فشار بر حکام خاین و بسیج مردمی بدل گشته اند که باید از تجارب این کشورها بیاموزیم. شما نیز می‌توانید انزجار تان را با گذاشتن پیام در صفحه «ارگ» و غیره بیان نمایید.

صفحه رسمی «ارگ» در فیسبوک، این روزها به صحنه محاکمه سران دولت «وحشت ملی» بدل گشته است. در زیر هر پست آن می‌توان انبوهی از پیام‌های پردرد و مملو از انزجار هموطنان ما را مشاهده کرد. به‌طور نمونه به تاریخ ۱۸ اپریل ۲۰۱۵ پست ذیل از سخنرانی اشرف غنی روی این صفحه قرار گرفت که فوری با صدها پیام تند، اعتراضی و تمسخرآمیز هموطنان ما مواجه شد:

استقبالی را که امروز جهان از حکومت افغانستان کرده است، نتیجۀ زحمات و کار شبانه روزی ما بود. ما باید اعتماد جامعۀ بین المللی را اعاده می کردیم.

Posted by ‎ARG - ارگ‎ on Saturday, April 18, 2015

من «مشت نمونه خروار» از میان صدها پیامی که زیر پست‌های مختلف صفحه «ارگ» گذاشته شده‌اند، فقط چند تایش را جمعاوری کرده، برای آگاهی هموطنان تقدیم می‌کنم:

Baset Mahmodi
از تو بیزارم عبدالله از تو بیزارم غنی شما هردو چیزی را بنام وجدان در وجود خود ندارید من از اسم تان خسته شدم از شکل وچهره تان خسته شدم از دروغ گفتن تان خسته شدم از چوشیدن خون ملتم خسته شدم از فرختن خونم به پاکستان خسته شدم از حکومت وحشت ملی خسته شدم بیزارم از نامت غنی بس کن این خون ریزی را این انتحار را در همه انتحاری ها خودت عبدالله رئیس بی کفایت امنیتت وزیر بی عقل داخله ات ودزدان اردویت ومشاوران جاسوست واختلاس گران ارگت دست دارید آخر خون شما نمی ریزد از فرزندت نمی ریزد از خانمت نمی ریزد خون من خون ملتم خون پدرم خون مادرم خون خواهرک هایم در راه مکتب هستند خون بردارنم که دست فروشی میکنند خون جوانانم که کراچی دارند وبرای زنده مانند عرق میریزند صبح تا شام کراچی میکشند میریزد. تو نزد خدا جواب میدهی قاتل تاریخ هستی قاتل ملتم هستی قاتل طفلکانم هستی قاتل مادرم هستی قاتل برادرم هستی قاتل سربازی که برادرم بود هستی قاتل پدر موچی دوزم هستی. توباعث ریختن اشک مادرم شدی تو باعث سکته نمودن پدرم از مرگ فرزندش شدی تو باعث یتیم شدن خواهرک وبرادرک من شدی تو ودان داری آیا تو شرم داری آیا تو احساس داری ؟ اگر داری پس از حکومت دور برو بگذار ملتم تصمیم بگیرد سرنوشتش را بسازد. از کدام جرمت در حق ملتم بگویم. خسته شدم خسته هستم خسته شدم وهمه ملتم از تو بیزار شدند وبیزار هستند. لعنت بر این حکومت وحشت وخونریز ملت

Asadullah Azimi
بلاخره شما دو بی شرم به چی درد دوا شده میتوانید؟ از ۳۱ تن هنوز درکی نیست، سربازان اردو فروخته شده جام شهادت نوشیدند، ۱۵۰ تن در جلال آباد به خاک و خون کشانیده شدند، ۵ تن مسافر را دیروز سر بریدند هر روز اختطاف، انفجار، انتحار، وحشت و تاریکی تمام کشور را پوشانیده، قوم گرایی و تعصب جانشین برادری و افغانیت شد، در شهر قدم بزن تعصب احساس میشود در داخل تاکسی تعصب احساس میشود، هنوزم شرم ندارید به مردم پیام تسلیت میفرستید، در سایر کشور ها برای اندک اشتباهی مقام از پست خود استعفا میدهد چون آنها شرم دارند آنها وجدان دارند. اگر کمی هم شرم داشته باشید یا باهم کنار آمده به فکر ملت بی افتید و یا هم مردانه میدان را ترک گویید.

Zul Qarnain
خداوند نیست و نابودتان کند، همرا با دولت داری تان. حیف به او جوان های که سر شان بریده شد. زورتان که نیمکشد، سنگ را ماچ کنید و در جایش بگذارید

Haroon Sarhadi
(لعنت) نعلت دي فر (پر) ع وغ ي ته هم وشرميزه جي ددغو دالرخورو راپورونه راكوي

Fawad Amiri
تف بر تان ع و غ

Sharif Masudi
اين باز ديد چه ارتباط به أوضاع كشور دارد ؟ بهتر بود اگر امروز خبر ملاقات رئيس صاحب جمهور با مسؤولين وزارت دفاع ، داخله و امنيت نشر مى شد ، در مملكت باران خون جاريست و رئيس صاحب جمهور با تاجران شبكه هاى تيلفون ملاقات ميكند ، بخدا معلوم است كه رئيس إجرائيه مصروف چه كارى است ؟ بايد مردم در اين موارد جدى تر باشند ، نشود كه وقت زياد را از دست بدهيم ، چون اين حكومت در فكر اين دو حادثه هولناك (مزار شريف و بدخشان) اصلا نيست شما خود قضاوت كنيد؟

Sahil Bahir
اﻓﺴﻮﺱ ﺻﺪ اﻓﺴﻮﺱ ﻣﺎ اﺯ ﺩﺳﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﺮرﻭﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ اﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﻣﻨﻴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎ ...... ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺖ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻳﻢ اﺯ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻭﺳﺮﻩ ﺑﺨﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ اﻣﺪﻳﻢ ﻛﺎﺭد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﺲ اﺳﺖ ﺩﻳﮕﻪ

Naved Ahmed Ahmedzi
دا ملک ولی تباه کوی په یو کال ستاسو حکومت جوړ نشو دا سه ډول حکومت دی چی نشی کولی نو پریژ دی دا د ولس غږ دی

Ahmad Aslani
ع و غ حرامزاده جوانان وطن د بدخشان شهید شدند متاسفانه هر روز داعش د افغانستان نزدیک موشه شما سر تقسیم قدرت مشغول سرگرمی شدن لاشی ها دو تایتان از حکومت کنار برین بی لیاقتها

عبدالصمد اند
زه افسوس کوم په دی حالات چی داسی د مظلوم ملت سره کوی هغه وای (چی مونژ د خپلی ابی تیز معلوم ده) نو زه هیله کوم دواړه خران په ابرومندانه شکل استعفا وکړی دیر بد مو وکړه چی تا ډول کس ته مو رایه درکړه او ته مو ریس جمهور کړی دخدای د پاره ده هغه رب لپاره چی تول واک په لاس کی ده نور بس ده .

کلک راستگو
جناب ریس صاحب شرکت سهامی به گمان اغلب اولویت کاری شما فعلا باید نشست های اضطراری با مسولین امنیتی باشد نه عکس گرفتن های فیسبوکی و نشست های غیر ضروری!؟ در بلخ پکتیا بدخشان زابل سربازان ارتش و پولیس و همچنان افراد ملکی قتل عام و اسیر میشوند هیچگونه عکس العمل از شما دیده نشده بر عکس شما از دشمنان این ملت مغذرت خواهی کردید از زمانیکه شما بر اریکه قدرت رسیده اید امنیت مناطق امن کشور نیز نا امن گردیده است نمیدانم شما منحیث مغز متفکر دوم و یا سوم جهان و همچنان ریس اجرای تان که بیشتر وقت خود را صرف آرایش و لباس خود میکند چه کار میکنید و به درد این ملت نخوردید و مثل قبل مردم افسوس گذشته را میخورند بهتر نیست سنگ را که زورتان نمیرسد ماچ کرده به زمین بگذارید و یک شخص که توانای این کار را داشته باشد مسولیت را متقبل شود. چون در کشور های دیگر اگر چنین حوادث رخ دهد افراد که مسولیت دارند میایند استعفا میدهند و معذرت میخواهند که ما نتوانیستیم. شما ها (ع و غ) چنان بی شرمانه بر چوکی ها خود را سرش کردید و با آینده جوانان و مردم این کشور بازی مکنید چنانچه که با آینده ما بازی شد من آینده ای در این مرز بوم نمی بینم تا زمانیکه همین چهره های تکراری باشد

Abdul Rahman Shagiwal
زړه مو وچوه، ولې د وطن د حالاتو نا خبر یاست! وویشئ چوکۍ، حالات بحراني شول نور هم!

Jalal Zada
بیخی گو کدین خداوند شماره بیشرمانه خونی شهدای بدخشان آخر دامن گیر تان میشه

Sahil Mustamandi
تشویش نکنید بخیر جنگ جمعی خود مردم علیه دشمن نزدیک است اولأ منتظر حجوم (هجوم) مردم عام بالای ای خرهای که داخل ارگ جادارن باشید. دیر نیست بسیار زود بچشم وسرمینگرید.

Ruhullah Farhat
استعفا بده او ناکاره؛ مردم اولاد خوده می خواهد از دار وندار یگ خانواده فقط سر بریده فرزندش برایش مانده او بی غیرت ها مردار کردید

Taieb Taraki
بسیار شرم آور هست که روزانه چقدر مردم ملکی و نظامی شهید میشوند اما این دونفر هنوز جنجال میکنم بخاطر چوکی

Asmn Hb
بايد اين حكومت ع و غ از ريشه برداشته شود ، قيام مردم عليه اين حكومت نجس و بي كفايت ضروري و لازمي است

امرالله محمدی
آقان ع و غ اگر یکی ازسربازهای که دربدخشان سربریده شد پسرهای شما میبود چه کارمیکردید

Eslam Atai
گو خوردی بیغرت ع غ هردو شما بخاطر پول جنگ میکنید سربازان مظلوم را در بدخشان شهادت میرسانند فقط این کارها را آمریکا انجام میته ع غ سگ امریکا است

نورالحی ملکیار
هزارهالعنت به(ع)که همیشه مصروف لشم کاری وچرب کاری خودهست وبس، وهزارها لعنت به (غ) مکارکه جز سخن مفت تاهنوزچیزی ازش ساخته نیست..!خجالت بکشید.

Shafiq Zafari
بد كرديد، شما قادر به تامين امنيت كابل هم نيستيد چه مانده بادغيس، پوفهاى بيجاى بس است! شما اجنت دشمنان افغانستان هسستيد

Omid Abrar
دروغ میگه این کل مرغ، این ايزک در کمپاين های انتخاباتي میگفت که تا شش ماه حکومت داری ام اقتصاد کشور را تامین می نمایم اما این بدبخت یک ملیون جوان را بیکار ساخته و در ادارات گفته است که تقرري بند است ، اما باید از این جنایت کار باید پرسان شود که چرا روز به روز اقتصاد کشور رو به سقوط است؟

Jawid Zaher
فقط ما طفل استيم كه تصميم جدي كرفتن جلسه كردن قهوه خوردن بالاي ملت ريشخندي ميكنند كه اين بار با يك حرف نو فريب شان ميدهيم بشرميد او زمامداران از حادثه بدخشان بشرميد استعفي بدهيد ع و غ بكار اين ملت نمي أيند

محمد سليم وفا
خدای موتباه او برباد که دا ملی اردو په مظلومو افسرانو په ککریو باندی تاسو تجارت پیل کری او لږ په خپل گریوان ته سر کخته که وجدان لری نور ددی مظلوم ملت باندی ظلم بس کی دالله په قهر باندی اخته سی ............... !

Rezwan Ghafoory
بر پدر اشرف غنی هم نا لت و از عبدالله اش دیگه طرف نا لت سر کرسی ریاست جمهوری ما و شما را زیر پا میکنند یاد اور شوم فرخنده معصوم او هم یکی از چال های دو ریس جمهور افغانستان است و تشویش نگنید در افغانستان چیزی باقی نمیماند و تا ما خود ما با هم دست به دست نتیم دولت به ما وشما جور نمیکنم ملت ما ره و راستی به کدام دولت منتظر هستین

Ahmad Fahim Farwardin
سر اولاد های غنی و عبدالله مگر بریده شود تا درک کنند چقدر درناک است این واقعیت.

ابو الحسن
سفرونه پر یږده افغانانو تہ خد مت وکہ ایران سفر کی سه فایده دہ د خمینی ملعون قبر زیارت تہ ورزی

Navid Yadgary
خدا کند که خودت هم در این قسم یک حمله مردار شوی. این ها خو شهید شدن خودت مردار میشی

Miral Sadaf
شما سری قدرت جنگ تان را ادامه بدهید بلا در پس ملت بیازی به این وحشت عادت کردند لعنت به شما خاینین حیف رای ما به شما وحشی ها

Haji Jawid
تمام شان گپ هاي دروغ و بي معني است، اين دو بي غيرت ع و غ نوكر امريكا و دست نشانده آنها است، در هر ولايت ما مردم به شهادت ميرسند، روزانه صد ها نفر بي گناه به شهادت ميرسند و اين دو بي وجدان ها بالاي چوكي وزارت سازش مي كنند وزارت دفاع از مه شد لوي درستيز از تو او بي وجدان هاي قرن كمي در فكر ملت بيچاره هم شوين روزانه خون ميخورند و شما جنابان سر چوكي جور نمي آيين خداوند اولاد تان را تباه كند خداوند بالاي خود تان چنين روز را بياورد تا از دل ما آگاه شويد رفيق و دوستم كه سه روز پيش نامزاد شده بود چه گناه داشت كه با صد آرمان زير خاك رفت الهي ميگم توته هاي گوشت تان خوراك شغال ها شود بي غيرت هاي قرن

Faridullah Noorzai
الله دی تباه او برباد کره ع او غ نه تاسو خو د واک په سر افغانان وسوزول الله دی تاسی هم وسوزوی

مجیب الرحمن محمدی
خداوندبرباد کند همراه اینکونه حکومت وحدت ملی شما بدون اینکه سری چوکی جنگ کنین دیگر از دست شما چیزی ساخته نیست

Rahman Musazai
افسوس می په خپله رایه چی تا خائن ته می در کره افسوس افسوس افسوس تول خلق دی خراب کړل خدای تاسی تباه او برباد کی

Farzana Faryabi
توف به همی دولت تان خدا هردویتان ره زیر خاک کنه ایقدر انسان ها ده کشور ما میمیره مثلیکه برگ ازدرخت بفته شما به خیال تان هم نیست

Rana Haqiqat
غنی په شرمو دی خدای نوم وشرموه لکه څنګه چی خدای ولس ته وشرمولی د ایران او نورو ځایونو سفرونه او سپی توب دی پریږده او د ننګرهار تپوس وکړه، د بیچاره اردو تپوس وکړه او ورشه دهغه بیګناه مظلومانو تپوس وکړه چی میاشت پوره شوه او کورنۍ ورته تر اوسه امید سترګی اړوی خو د راتلویی کوم درک نشته. ستا او د عبدالله په ذات او نسب دی لعنت وی ته انسان نه یی او نه هم د انسانیت په غم دردیږی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 138 نفر