وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل

وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل

۱۸ سنبله هر سال، در مرگ احمد شاه مسعود، مردم کابل شوک سال های بربریت تنظیمی را بار دیگر تجربه می‌کنند. جمعی از افراد بی‌بند و بار متعلق به شورای نظار با مستی و وحشت‌افکنی در سراسر شهر گشت‌زنی کرده باعث مزاحمت و نگرانی شهریان کابل می‌شوند. اکثر آنان به فیرهای هوایی می‌پردازند بدون اینکه نیروهای امنیتی جلو شانرا بگیرد و حتی بعضی وسایط نظامی و دولتی نیز شامل کاروان‌های آنان می‌باشند. اینان که زیر نام سوگواری برای مسعود به جاده ها می‌ریزند، حرکات شان بیشتر به جشن و پایکوبی شباهت دارد.

در نخستین ساعات روز، یکی از موترهای این باغیان، سه کودک را در خیرخانه زیرگرفت که با وضعیت اسفناک به شفاخانه منتقل شدند.

این نمایشات مسخره و لمپنانه با مصارف گزاف از جانب «بنیاد احمد شاه مسعود» و قومندان‌های تنظیمی متعلق به جمعیت اسلامی به هدف قدرت‌نمایی سازمان داده می‌شوند. اما مردم کابل آنچنان از اینگونه مستی‌های ضدانسانی منزجر اند که این خودنمایی‌ها بیش از پیش مسعودیان را در افکار عامه منحیث عناصر بی‌بند و بار و عاری از تربیت انسانی ثبت می‌کند.

قهرمان ملی کسی‌است که در قلب مردم سراسر کشور جا داشته برای قبولاندنش بر ملت نیازی به اینگونه کارزارهای زورکی و پولکی نباشد.

وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت و یاغی‌گری شورای نظاری در جاده‌های کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 236 نفر