دولت اسراییل با توپ و تانک، کودکان فلسطینی را شکار می‌کند

دولت اسراییل با توپ و تانک، کودکان فلسطینی را شکار می‌کند
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 55 نفر