محقق بر خون «تبسم» ما پاگذاشت

محقق جانی بر خون شکریه و دیگر قربانیان زابل پاگذاشت‎‎‎
کارتون از عتیق‌الله شاهد‎‎

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 131 نفر