ثور آیی نینگ سکّیزینچی و یتینچی سی: خیانتچی لر بیره می، اېلیمیزنی ملی عزادارلیگی!

۸ ثور سیاه‌تر از ۷ ثور

ثور آیی نینگ سکّیزینچی و یتینچیسی، تقویمی میزنی حیالی لکه سیدن سنه لیب، اوچ دهه دن آرتیق بربادلیک، دهشت، تباه چلیلیک و اۉلکه میزنی فرهنگ و اجتماع لریگه زیربنالر اقتصادی نی یوقاتیشیگه سبب بۉلدی. بیراق خلق-پرچم اۉلکه ساتوچی و گروه لیک خون خوارلر اوشبو تاریخده قیلگن یمان عمللریگه کۉره هنوزگچه ملت تقدیریگه حاکم بۉلیب نیچه مرته دن آنه اۉلکه میزنی ساتیب، حیثیت و ملی غروریمزنی داغلی قیلگن و اۉز عیش-عشرتیگه باتیب توریبدی.

افغانلر کۉپ قربانلیک لر بېریب، طاقتسیز قیېنچیلیک لرنی کۉریب روس باسقینچلری و نوکرلرنی ینگدیلر. بیراق تاسف بیله آسایشته لیک و تینچلیک حاکم بۉله آلمه دی. ۱۳۷۱ نچی ییلی ثور آی نینگ سکّیزینچی سیده تۉکیلگن قان بهاسی پاکستان و ایران قورگن تنظیم رهبرلری آرقه لی اۉغیرلندی. اېلیمز اېرکینلیک بیره می اۉرنیگه، قربانلیک بېرگن باله لرینی غمی اوچون قان یوتدیلر. تباه چی تنظیملیک اوروشلری، تجاوزلیک کیشیلر مالی و ناموس لریگه و افغانستان سیاست و اقتصادینی تیتیب و برباد قیلدی. ۷۰۰۰۰ دن آرتیق کابلیک لر اۉلدیریلیب، کابل شهری قان حمامیگه ایلندی. وحشیگرلیک لر قیلدی حاضرگچه اۉشه یمان و دردلی کونلر داغلری مردم خیاللریدن تازه بۉلگن اېمس. کرزی دولتی و جنگره اۉرتاقلری اویالمسدن و پشیمان بۉلمسدن ثور آیی نینگ سکّیزینی ملی بیره م دېب بیله دی. حقیقت گه کۉره اۉن مینگلرچه اۉلکه داشیمیزنی قانیگه توهین قیلیش و کتّه جنایت اوستینی یاپیش دیر. بو ایزیلگن ملتنی اېسدن هم چیقمس و خیاللریدن هم کېتمه یدی. ثور آیی نینگ سکّیزینی قرانغو کونی یلغوز روس قرشیسیگه توریش دستاورد لرنی شمالگه بېرگن اېمس بلکیم اۉرته عصر لشکری طالب لر و پاکستان دولتی، ایران، امریکا باشقه اۉنلرچه اۉلکه کېلیب اۉلکه میزنی نی تسخیر قیلیشی و برباد قیلیشیگه یۉل توزه تدی.

اوشبو تیتره ته دېگن حادثه ده بۉلگن مینگلرچه قربانلیک لرنی اېسلش و بو یمان حادثه دگی گنهکار و تباهچیلر بیلن قرشی توریب، محاکمه میزیگه تارتیب، مترقی و اېرکین لیک ایسته دېگن کوچلر وعنصرلرنی جنایتکارلر ارقداشی و تشقی آقسقاللری جمله سیدن ایره دی. تنظیملیک ظلم لر، طالبلر و خلق و پرچم لرگه هیچ قچان اجازه بېریلمس لیک کېره ک تورلی شعارلر بیلن امریکا بیرَغی آستیده «انتقاللیک عدالتی»، «دموکراسی» و «بشر حقلری» آرقه لی تینچلیکده اۉز خیانت و منمنلیگیگه دوام بېرسه.

ثور آیی نینگ سکّیزینچی و یتینچی سی قانلی و اچیق خاطره لرینی کیشیلر حافظه سینی و تاریخ صحیفه لریدن یوقاتیش اوچون بیر دهه دن آرتیق آچیق و سیستیماتیک شکلده حرکت قیلماقده لر. تجاوزگر امریکا باشقه بیرلشمه اۉلکه لری سایه سیده اوزین حاکمیتگه اېگه بۉلیشی اوچون اوشبو کارزارنی اساسی هدفی توناکونگی جنایتکارلرنی باشقه ینگی نقاب کیدیریب، اۉلکه نی دایمی اسارت لریگه آلسه لر. اۉتمیشنی اېسدن چیقاریش و جنایتکارلرنی بغیشلش خاینلیک نظرلری و بشرنی برچه قبول بۉلگن اصللری نی قرشی سی دیر. هیچ بیر اۉلکه گه مثبت شکلی یوق ایکن. اۉتمیش لرگه قتیق صورتده کۉریشمسلیگی کېله جکده اوشبو یمان عمل نینگ قیته تکرارلنیشیگه سبب بۉله دی و بیز اونی یمان بۉلیشینی تجربه قیلگن میز. اوشبو امریکا توزه تگن تیوریلر قللری و نوکر لری آرقه لی الدشلری اوچون تبلیغ بۉلینه دی. شو شکلده اۉشه اۉلکه نینگ خون خوار و یمان نماینده لری ملت نینگ عدالت چنگالی دن خلاص بۉلیب، باسقینچلیک سیاست لرنی حقیقتی اوچون ینه بیر مرته ملت نی اېلکه لریگه چیقارتسه لر. جهان بۉییچه اۉلکه میزنینگ اینگ فاسد بۉلیشی، اینگ تینچسیزلیگی و مافیا بۉلیشیگه خاین لرنی کوچلی بۉلیشی سبب و دلیل بۉلگن . اۉتیمیش تاریخی مزدورلیک، قللیک، جاهیلیک و ترقی و دموکراسی بیلن قرشی کورش لری بوزغینچلیککه توله دیر. اوشبو انسان ضدی تیوری لری علت لریگه کۉره ملی قصاب لری کتّه جرئت تاپیب، کابلگه یرتگیچ حیوان لر کبی قیلگن ملیون فایزلیک مسوولیت لرینی اۉزلریگه آلمه ی اویالیشلری جاییگه اۉزلرینی قهرمان اۉقیدی.

دردلی اۉلکه داشلر، اۉشه لر رحم سیزلیک بیلن یقین قوم-قرینداشلرینگیزنی دردلی سېسینی چیقارگن؛ گوزه ل اۉلکه میزنی ویرانه قیلگن و نېچه مرته دن بو اۉلکه نی ساتگن؛ و بوگون چل و فریب بیلن بیر-بیراوویگه بغیشلب قدرت نی قۉلگه آلگن. اۉیغاق و آگاه مردم، قاتللرینی اۉتمیش لریگه حساب بېرمسدن اېرکین و مغرورلیک بیلن اۉتیب و یېب-ایچیشنی هیچ قچان اجازه بېرمیدی. تاسف بیله، کیشیلر قاتیللری امریکا یاردمی بیلن یلغوز محکمه قۉلیدن قاچگن اېمس بلکیم بی زلال موسیچه کۉیلگینی کېیب ینه باشقه بیر یۉریق بیلن غدارلیک و چورقیلیش لریگه مصروف بۉلگن. مردم اۉرته سیده کوچسیز و پایه سیز بۉلگن لری، کۉپ کیشیلرنی اۉرته سیگه قومی اختلاف لر، تیل، سمت، مذهب باشقه قرشیلیک تخمینی اېکماقده و شو یۉل بیلن کۉپ کیشیلرنی اۉزیگه قره تیب، بوسغه سی یاپیلگن اۉلکه نی ایچکی اۉروش تمانیگه و حتی تجزیه بۉلیش تمان گه آلیب باره دی.

امریکا و پوشالیک دولتی نینگ قره شیگه کۉره، اۉلتیروچی و ترورچیلر نینگ توجه سی فقط مظلوم کیشیلر بۉلسه، اولر تروریست و جنایتکارجمله سیدن سنلمه یدی. شو دلیلگه کۉره خون خوار طالب (ایناغه) اۉقیلیب، حرمت و احترام بیلن قرشیلنه دی و آخرگی سیلاو پروژه سیگه شاهید اېدیم محاکمه میزیگه تارتیله دیگن آدم خوارلر کاندید حیثیده اجازه بېریلگن. مردمگه بوندن آرتیق توهین نی ایزله مه یمیز خبیث گلبدین نماینده سی آلدین-کېتین آی.اس-آی یۉلیدن پشاوردن گناهسیز باله لر و خاتین-قیزلر یمیزنی اۉلتیریشیگه انتحارلیک صادر قیله دی اونگه سیلاوگه یۉلی بېریلدی. اوشبو منفور گروه نی سیلاوگه ناملنگنی بیر تماندن دموکراسی و بشر حقوقی سۉزینی قلقله قیلر اېدی ینه بیر تماندن خودکش هجومچی لردن ارقه داشلیک قیلراېدی.

کُلگیلی جمهور ریاست سیلاوویده برچه کاندیدلر سکّیزینچی ثور خون خوارلری و بوزغونچیلری یا شونگه اۉخشه گن معلوم حاضرگی قاتل گروه لرگه سوینگن لر سیلاووگه کیریب، قولاب لیک(تقلب) و زورلش بیلن ارگ کورسیسیگه اېتیشووینی قصد قیلگن دیر. اوشبو ستم پیشه لر دموکراسی سۉزیدن گپره دی بېراق تهدید قیلیب، اگرده بونده ی بۉلمسه تاغگه چیقیب زورَوانلیک که قۉل اوره میز دېدی. اوشبو دلیل لرگه کۉره سکّیزینچی ثور نینگ فاجعه چیلری بیلن اوروشو باشقه وقتلرگه کۉره اهمیت تاپه دی. و دموکراسی ایستاوچی جمغرمه لر (نهاد) و کیشیلر عنصرلری ارسیده فاصیله بېرووچی خط دیر. اۉشه کوچلر یا آچیق فکر لرنینگ اصطلاح سیگه کۉره جیره خوارلر ملی خاینلر بیلن سازیشنی پیشه قیلیب، امریکا و بنیاد گرلر و غیر بنیاد گر عمللری بیلن اوینیدی.

سکّیزینچی ثور نینگ قاتللری و برچه اۉزگه مهره لری اۉز حیاتی نینگ دوامینی و زورگوی لیگینی امریکا نینگ پایگاه لرینی بارلیگیده کۉره دی.اویالمسدن منفور امریکانی نجات فرشته سی دېب تبلیغ قیله دی. بیراق بیرآز ملی وجدانی بارکیشیلر و امریکانینگ تایخچه سیدن خبر بوگن کیشیلر اوشبو اۉلکه نی اوتوز ییل دوامیده اۉلدیریش، یوقاتیش و خیانتدن باشقه سوغاتی یوقلیگینی یخشی بیله دیلر.

تنظیملیک تروریست، طالبلر و گنهکار خلقی-پرچم لر نینگ سایه سی ملتیمیزنی باشیدن کۉتاریمسه افغانستان تینچلیک و آراملیک یوزینی کۉرمه یدی دیگن باروده من. اوشبو ملت یاولریگه تکیه بېروچی باسقینچ امریکا و ایران و پاکستان منفور دولت لری بۉلیب، اۉلکه میزنینگ یمان وضعیتگه سالیب تورماقده. دالر و چوکی سېوه دیگن لر اۉز شخصی و گروه لیک (تنظیمی) منفعتی و اېرکینلیک لری اوچون ملی منفعت لر و اېرکینلیک لرنی اۉزگه لر ایاغینی آستیگه قربانلیک قیلماقده.

افغانستان همبستگی حزبی، برچه شخصیت لر، عدالت و اېرکینلیک تیله یدیگن جمرغمه (نهاد یا اتحادیه) لردن بیرلیکده ایسته یدی. ملت نینگ عزت و آبروسینی و بارلیگی نی بیر-بیراویگه قۉل بېریشیب، اۉغریلر نینگ هرتور سازش و معناسیز آچیق فکرلیک لریدن اوزاق قیلیب، عمل و ایستکلری اېرکینلیک، دموکراسی و عدالت اوچون بۉلیب آدیم کۉترسه لر اوشبو کتّه حرکت و اوروش لری بیرینچیده ثور آیی نینگ سکّیز و یتینچیسی باسقینچلری و ابلیس لری بیلن یوزمه-یوز بۉلیب اوروش کوپریگیدن اۉته دی چونکه بولرنینگ هنوزگچه شوم بایلیسی (جغُد) اۉلکه میزنی تېگرکیده قرانغو هوا سیده اوچه دی.

اۉلسین! ثور آیی نینگ سکّیز و یتیسیده گی کتّه دردلی مصیبت کېلتیروچی و باشقه شریکلری.
فقط بیرلیکدهگی و بوتون حرکت بیلن ملت قاتللری نینگ قۉلینی کلترته آله میز!

افغانستان همبستگی حزبی

۱۳۹۳ نچی ییل، ثور آیی نینگ سکّیزینچی سی ـ ٢٨ اپریل ٢٠١٤

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 221 مهمان