«بمب لر، طیاره لر، تانک لر و باشقه تخنیکی امکاناتلر تروریزمده اورشگه ایکیمچه اهمیت لری بار. امریکا نظاملیک قورال قوروچگه یمان قورقویت ماق و زورچلق سلاح قیسی دیر؟ رسانه‌لر میز.»
تام ایدکنس (Tom Adkins)، سایت NewsWithViews.com
نقش رسانه‌ها در جنگ

شهرلیک مشینه (تکسی شهری) ده منیب، کابل شهرینینگ بیرتمانیدن ینه بیرتمانیگه سفر قیلماقده اېدیم شوجریانده کرزی جنابلری هفته لیک نطقیده رادیو آرقله لی بونده ی بیان اېتر اېدی: اۉن اوچ ییلیک حاکمیتیده گی کتّه قیلمیشلری (دست‌آورد)دن بیری بیان اېرکین لیگی و رسانه لرنی رشدی دېب ایتدی. کرزی جنابلری. عینی زمانده یانیمده اۉلتیرگن آقسقال کیشی کرزی نطقینی اېشیتیب، آز مدت دن سۉنگ: «اۉتمیشده پادشاهلر کشیلر آغزیگه قفل سالیب بیراق اۉزلرنینگ قولاغی اېشیتراېدی اما کرزی جنابلری ساده راق شکلینی سیله گن دېمک اۉزی و کابینه سی نینگ قولاغینی کر قیلیب بیراق کیشیلر آغزینی آزاد قۉیگن هر نرسه ایتسه لر ایته آله دی. دېدی آقسقال کیشی.»

«اۉزنی سیاستدن اوزاق توتگن کیشیلر، احمق لر آرقه لی اداره بۉلینه دی.»

افلاطون

مردم و سیاست

ظلم‌کار حاکم، برچه استبدادلیک و کېینگه قالگن جامعه ده الدمچیلیک و یلغان تبلیغاتی بیلن کیشی لرنی سیاستگه کیریشیدن قۉرقیزیب، اونینگ خطرلی و قۉرقینچ نرسه و اېلنی مخصوص گروپی گه تېگیشلی دېب کۉرکزیشگه اینتیله دی افغانستان اۉتگن حکومت لری، افغان لرنی کر و کۉر سقلب، اولرنینگ سوادسیز بۉلیش لریگه اینتیله دی اېکن. بیراق، حاضر ایسه کیشیلر سواد فایده سینی بیلیب، هرقنده ی قیینچیلیک بۉلسه هم سوادلی بۉلیش لرنی ایسته دی. عکسینچه، ملی قرشی دولت اینتیلیشیگه کۉره یاش لرنینگ بوتونله ی سوادسیزلیک سیاستیگه غرق قیلیش اوچون ایتیله دی، اولرنینگ مینگلرچه الدمچیلیک بیلن آچیق-آیدین و آگالنتیریش سیاستیگه آدیم قۉییشیدن قۉرقیزه دی. حتی، کرزی نیچه ییل آلدین، اۉز بیاناتیده (اۉلکه بیلیم یورتی لری نینگ یاش لریگه اېشیتّیریب، سیاسی بولمس لیگینی) ایتدی.

نیلوفر دختر سه ساله تجاوز‌شده

۱۳۹۳نچی ییلی عقرب آیی نینگ ۱۹ نچسیده تخار ولایتی، رستاق تومنی، آب بالا قیشلاغیده نیلوفر آتلی اوچ یاشلیک قیزگه، ییگیرمه یاشده گی عزیزالله آتلی یاش آرقه لی جنسی تجاوز بۉلگن. عزیزالله اوچ یاشلی قیزگینه نینگ دیریزه لرینی آلدیدن توتیب ، اوی یقینیده گی باغگه آلیب باریب، اونگه جنسی تجاوز قیلگن. نیلوفر قورقینچ حالده کوچلی سېس بیلن یغله یدی عزیز اوشبو معصوم قیز باله نی بوغزی دن قتیق توته دی اونینگ تماغی قۉل تاثیری بیلن سیریلگنی و کۉکرگنی حاضرهم تصویرده کۉرینیب تورگن. اوشبو عزیز ناملی یاش، یرتگیچ حیوان کبی نیلوفر نینگ دردلی یغیسینی بس قیلدیره آلمه ی اۉشه محلده گی یقین کیشی لر قیزگینه نینگ کوچلی یغلشینی اېشیته دی. عزیز الله اوچ یاشلیک باله نی تشلب قاچه دی. محل کیشیلر نیلوفر نی قان آقگن حالده اوی لریگه کېلتیره دی. نیلوفر هوشسیز بۉله دی. اونینگ قرنداش لری اویالیب، بیر کیچه و کوندوز گچه کسلخانه گه آلیب بارمه یدی. بیراق نیلوفر صیحی وضعیتی توزه لمه ی بلکیم اونینگ حیاتی خطرگه بولیشیدن قۉرقیب، تخار کسلخانه سیگه آلیب بارگن لر. نیلوفر نینگ خویش لرینی ایتیشلریگه کۉره: اونینگ تناسیلی جنسی زوروانلیک اثریده یرتیلگن ایکن و کسلخانه داکترلری تمانیدن قیته دن تیکیلگن دیر.

کوبانی نینگ قهرمانلیک مقاومتی دن ارقه داشلیک قیله یلیک!

هفته‌لرچه بۉله کوبانی ایرکک - خاتین لری، یاش-قرّی لری و قیز-اۉغیل لری جهل و یاغیلر کوچلری بیلن فداکارانه توریب، کۉره شماقده لر. اولر بیلن برچه دنیانینگ شرافتلی انسانلری و ایرکین لیک ایسته یدیگن لر ارقه داشلیک و همدردلیک حسینی بیلدیریب اولرنینگ کوره شووچیلری دن دفاع قیلیش اوچون دنیا نینگ بویوک شهرلریده کېینگ شکلده نارازلیک حرکت لر یۉلگه قۉییلدی . بیراق غرب رسانه لری و دنیا آزاد اصطلاح گه کۉره کوبانیلر تۉغریسیده کۉز یومگن دیر.

واقعیتگه کۉره، قوراللی قهرمان خاتین- قیز لرنی اوروشده بیرینچی خط حضور تاپگنی، کوبانی حرکتینی جوده هم صلابتلی قیلگن. آگاهلی و تصمملی خاتین-قیزلرنینگ یوره ک لری اوروش عشقیده تۉلیب ایرکک لر یانیده توریب، اوروشیب جان بېره دی. بیراق اېسکی عصر قاتل لریگه اۉلکه لرینی بېرمه یدی. اۉلکه سېورلیککه و ایل سېورلیککه کوبانیده گی کورد خاتین-قیزلرنی شۉقینلی قۉزغلانی برچه پوشالیک رژیم لر قماغیگه بۉلگن میلت لر اینیقسه ایرکین لیک ایسته یدیگن خاتین لر سازمانیگه بویوک عبرت درسی بۉلگن «بیرلشگن ملت لر هیچ قچان اېنگلمه یدی».

تجاوز دولت پاکستان بر کنر، دسیسه شیطانی امریکاست!

افغانستان نینگ ایریم شرقلیک ولایت لرینی پاکستان منفور کوچی آرقه لی باشقه مصیبت لری بیلن بیرگه راکتی هجوم لری کوپ یللردن بویان تهدید آستیگه آلگن. پاکستان تروریست اسراووچی دولتی اۉزحیاتی نینگ منطقه تینچ سیزلیگیده کۉره دی. غربلیک آقسقال لرینی(ارباب لری) ایماسیگه کۉره اۉز چېگره سیدن تشقری گه آدیم قۉییب، هوای بۉزغونچ لر و هجوم لری آرقه لی کنرولایتی نینگ ایریم تومنلیکلریده یشاووچیلرنی تینچسیزقیلیب اویلریدن آوره قیلگنلر. اوشبو منطقه دن طالب توزه تیش و جاهیل لرنی اسره ش اوچون ینگی اۉرین تیارله ماقچی دیر.

کابل فاسد دولتی اۉزگه لرنینگ نوکری بۉلگن ایریملری پاکستان شرب سیز جنایت لریگه پاکستان ابلیس کوچی بیلن قرشی تورمی غیرتسیزلیک بیلن تماشا قیلماقده لر و جیم توریش لیک نی اۉزلریگه اختیار قیلگن. همده ارگ اۉلتیرووچی لر پاکستان لیک جرنیل لر تۉغریسیده آغیزلری سوگه تۉلیب و تیللری تارتیلگن لر. بیرنیچه الدمچی جمله یعنی شرق چیگره لریگه کوچ لرنی تیارلش دېب، یاغلی لقمه نی توزه تیب مطبوعات یوره گیگه باسیب، اۉز مسوولیت لرینی ینگیل قیلماقده لر.

۸ ثور سیاه‌تر از ۷ ثور

ثور آیی نینگ سکّیزینچی و یتینچیسی، تقویمی میزنی حیالی لکه سیدن سنه لیب، اوچ دهه دن آرتیق بربادلیک، دهشت، تباه چلیلیک و اۉلکه میزنی فرهنگ و اجتماع لریگه زیربنالر اقتصادی نی یوقاتیشیگه سبب بۉلدی. بیراق خلق-پرچم اۉلکه ساتوچی و گروه لیک خون خوارلر اوشبو تاریخده قیلگن یمان عمللریگه کۉره هنوزگچه ملت تقدیریگه حاکم بۉلیب نیچه مرته دن آنه اۉلکه میزنی ساتیب، حیثیت و ملی غروریمزنی داغلی قیلگن و اۉز عیش-عشرتیگه باتیب توریبدی.

افغانلر کۉپ قربانلیک لر بېریب، طاقتسیز قیېنچیلیک لرنی کۉریب روس باسقینچلری و نوکرلرنی ینگدیلر. بیراق تاسف بیله آسایشته لیک و تینچلیک حاکم بۉله آلمه دی. ۱۳۷۱ نچی ییلی ثور آی نینگ سکّیزینچی سیده تۉکیلگن قان بهاسی پاکستان و ایران قورگن تنظیم رهبرلری آرقه لی اۉغیرلندی. اېلیمز اېرکینلیک بیره می اۉرنیگه، قربانلیک بېرگن باله لرینی غمی اوچون قان یوتدیلر. تباه چی تنظیملیک اوروشلری، تجاوزلیک کیشیلر مالی و ناموس لریگه و افغانستان سیاست و اقتصادینی تیتیب و برباد قیلدی. ۷۰۰۰۰ دن آرتیق کابلیک لر اۉلدیریلیب، کابل شهری قان حمامیگه ایلندی. وحشیگرلیک لر قیلدی حاضرگچه اۉشه یمان و دردلی کونلر داغلری مردم خیاللریدن تازه بۉلگن اېمس. کرزی دولتی و جنگره اۉرتاقلری اویالمسدن و پشیمان بۉلمسدن ثور آیی نینگ سکّیزینی ملی بیره م دېب بیله دی. حقیقت گه کۉره اۉن مینگلرچه اۉلکه داشیمیزنی قانیگه توهین قیلیش و کتّه جنایت اوستینی یاپیش دیر. بو ایزیلگن ملتنی اېسدن هم چیقمس و خیاللریدن هم کېتمه یدی. ثور آیی نینگ سکّیزینی قرانغو کونی یلغوز روس قرشیسیگه توریش دستاورد لرنی شمالگه بېرگن اېمس بلکیم اۉرته عصر لشکری طالب لر و پاکستان دولتی، ایران، امریکا باشقه اۉنلرچه اۉلکه کېلیب اۉلکه میزنی نی تسخیر قیلیشی و برباد قیلیشیگه یۉل توزه تدی.

افغانستان همبستگی حزبی نینگ اساسنامه‌سی

بیرینچی بۉلیم

عضویت شرطلری، اعضا حقوقی و بورچ لری

بیرینچی ماده: افغانستان حزبی نینگ شرطی شولدیرکیم هربیر اۉلکه داش جنس، ملیت، تیل، منطقه، مذهب و آلدینگی سیاستینی کۉزگه توتمه ی ۱۸ یاشنی تۉلدیرگن بۉلیب باشقه حزبگه بۉلمسه افغانستان همبستگی حزبی نینگ برنامه اساسنامه و تصمیم لرینی قبول قیلگن کیشی، جنایت و ملی خیانت قیلمه گن کیشی عضویتی نی قۉلگه کېلتیرآله دیلر.

ایکّینچی ماده: حزبگه عضو بۉله دیگن کیشیلرنی درخواست آرقه لی ایکّی کیشی شورا اعضاسی باشلیغی تمانیدن عضو شکلده قبول بۉلینه دی.

اوچینچی ماده: هربیر عضو تبغیضدن تشقری انتقاد، پیشنهاد، انتخاب بۉلیش و افغانستان همبستگی حزبی نینگ هربیر مقامینی انتخاب قیلیشگه حقی بار دیر.

بدخشان ولایتی نینگ ملی فاجعه سی، کرزی دولتی نینگ ینه بیر اویاتلی قیلگن ایشی!

هنوزگچه جوزجان، سرپل و غور ولایتدلری و باشقه نیچه ییرلرده سوو تاشقینیده قربان لیک بیرگن لر نینگ عزادارلیکلری اونوتولمه ی، بدخشان ولایتی ارگو اولوسوال لیگی ده یوز بیرگن تاغ سیلجیشی، یوزلرچه اولکه داشیمیز نینگ مال و جانی نی نیچه ساعت ایچیده آلیب، درد کورگن ملتلیمیزنی ینه بیر مرته چوقور ماتم گه دوچ قیلدی. «افغانستان همبستگی حزبی» اوشبو قیغولی حادثه دن برچه کېینگه قالگن لرگه تسلیت عرض اېتیب، اولرنینگ غملریگه اۉزلری نی شریک بیله دی.

بیرکیچه و کوندوزگچه اوشبو دردلی حادثه ده قالگن لرنی قوت قریش اوچون، دولت جمغرمه لری و باشقه خیریه موسسه لری تمانیدن هیچ قنده ی یاردم بۉلمه گن. ایتیلیشیچه، باشقه تماندن افغانستان طبیعی ضررکوره دیگن منطقه لرنی اینیقسه بدخشان ولایتی ییللر آلدین جیلوجیست لرتمانیدن بېلّی بۉلیب او منطقه لرده گی یشاوچیلر جانینی خطردن اسره شی اوچون کیشلر ضدی کابل دولتی نی آگاه قیلیب، یۉلگه قۉییلگن اېدی. بیراق دولت باشلیغ لری اۉز یېب-ایچیشی و اوغیرلیگ لری بیلن چوقور آواره(سرگردان) بۉلیب، بو دردلی وضعیتگه هیچ قنده ی بیر اعتبار بېرمه گن اېدی. همده افغانستان دولتی تمانیدن بېریلگن کومک ینه ده دردلی بیر داستان دیر. فاریاب ولایتیده گی آقین(سیلاب) دن ضررکۉرگن لراوچون اېکینچیلیک وزیرلیگی تمانیدن ۸۶ آلتی تن تاریخی اۉتگن و استفاده بۉلینمه یدیگن اون کومک بۉلگن دېب، فاریاب ولایتی نینگ ملّی کېنگاش وکیلی خورشید تیلویزیونیده ایتگن دیر.

افغانستان همبستگی حزبی نینگ  برنامه‌سی

سۉزباشی:

افغانستان دموکراسی دوره سیده هم کېینگه قالگن اۉلکه لر جمله سیدن سنلگن. ایکّی دهه سۉنگی سی روس باسقینچ لری سلاسیده زوره وانلیک و توروریست لیک عمللری آرقه لی اوشبو اۉلکه نی کېینگه قالیشیگه و برچه بارلیک لرنی یوقاتیشیگه سبب بولدی.

جهان بیرلشمه کوچی و نظامی قطعه‌لری (آیساف) بارلیگیده حاضر هم افغانستان وضعیتی یمانراق بۉلیب، اۉلکه میز تینچ سیزلیک، اوروش و زورلشو و قورالیلر تمانیدن رنج کورماقده لر. ملیت قرشیلیک لری، اېل، منطقه، مذهب، تیل و اۉلکه ملی بیرلیگیگه نقص اېتکیزماقده. حاضرگچه کۉپینچه کیشیلر اوزلرینی تینچسیزلیکده کوره دی. اینیقسه عیاللر بشرحقوقی نینگ تورلی شکلده گی دردلی خطالریگه یوزمه یوز بۉلگن. کوپ حجملی اېلیمیز، میللریگه قرشی اۉزلریدن جان فدالیک کۉرستیب، میلیونلرچه قربانلیک بېرگنلر. بیر پرچه نان، باش پناه، ساغلیک و باشقه ساده سهللیک لرگه اېگه بۉلمه گن. ملکی و دولتی برچه ایش و اورگانلرده اۉغیرچیلیک، پاره آلیش و واسطه لیک داد اوره دی. حاضرگچه بیان ایرکینلیگی، مطبوعات و حزب لر شکلله نیشی قویی سطحگه جایلشگن. دنیانینگ کۉپینچه قاچقینچیلرنی (مهاجر) بیزنی اۉلکه میزدن شکللنگن.اوزگه لرگه علاقه قورگن گروه لرنی بارلیگی و کېینگه قالیش توغدیره دیگن مناسب حکومت سبب بۉلیب، حاضرگچه اوشبو اۉلکه ایچکی و خلقرا تروریست لرنینگ مناسب اۉرین لردن سنله دی. آخرده جامعه میز، تاریخ نینگ سۉنگی عصری یرمیده باسقینچ، تروریستلیک، ظلم و دحشت سایه سیده بۉلیب، هیچ قچان حقیقی دموکراسی نینگ طعمینی تاتمگن.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 113 مهمان