تیم سیار صحی حزب همبستگی افغانستان در ارگوی بدخشان

Mobile Medical Team of SPA in Badakhshan

تیمی متشکل از بیست تن از داکتران و کارکنان صحی «حزب همبستگی افغانستان» از چند روز بدینسو در ساحه فاجعه ارگوی بدخشان یک مرکز صحی راه اندازی نموده مصروف مداوای بازماندگان این حادثه دردناک اند. آنان تا کنون به صدها بیمار خدمات صحی ارائه نموده ادویه مجانی توزیع کرده اند. درحالیکه کمکهای زیادی از سوی کشورهای خارجی و نهاد های خیریه به دولت افغانستان رسیده اند اما بعلت فساد لجام‌گسیخته و حاکمیت جنگسالاران در بدخشان متاسفانه امکانات ناچیزی در اختیار مصیب‌دیدگان قرار گرفته و باندهای مافیایی در تلاش قاپیدن این کمکها اند. حزب همبستگی با امکانات ناچیزش می‌کوشد به مردم فقیر و نیازمند نه تنها قریه آب‌باریک رسیدگی نماید بلکه به اهالی سایر قریه‌جات این ولایت که در اثر سیلاب های مدهش دار و ندار شانرا از دست داده اند اما در مرکز توجه رسانه‌ها قرار ندارند خدمات صحی ارائه نماید.

تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان
تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان
داکتر داوود رزمک رئیس حزب همبستگی افغانستان در حال مداوای بیماران
تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان
برای کمکهای بیشتر و ارائه خدمات بهتر صحی به فاجعه‌زدگان بدخشان، حزب همبستگی به کمکهای مالی دوستان و هوادارانش نیاز شدید دارد.
تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان
باآنکه چند تیم صحی دیگر نیز در ساحه حضور دارند اما بنابر نبود داکتران زن در سایر تیم‌ها، زنان و کودکان زیادی به مرکز صحی حزب همبستگی رجوع می‌کنند.
تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان
تیم سیار صحی حزب همبستگی در ارگوی بدخشان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 44 نفر