representative of spa in Sweden

به تاریخ چهارم جنوری ٢٠١٢ نماینده «حزب همبستگی افغانستان» به دعوت حزب چپ سویدن در کانگرس آن حزب در شهر اوپسالا سویدن اشتراک نمود. این کانگرس سه روز دوام نمود و مهمانانی از احزاب چپ و دموکرات کشورهای زیادی دعوت شده بودند تا زمینه‌ای برای همبستگی و همسویی جهانی میان این احزاب برقرار گردد. طی این کانگرس در سیمینارهای متعدد از وضعیت افغانستان و حضورنیروهای ناتو و سویدنی در افغانستان بررسی صورت گرفت که نماینده حزب ما نیز در بحث های سهم فعال ادا نموده به تشریح جنایات، نیرنگ ها و سیاست های غارتگرانه امریکا و ناتو در کشور ما پرداخت.

درین کانگرس بیش از ٢٢٤ نماینده حزب اشتراک کرده بودند. آنان بر اساس انتخابات حوزوی شان از تمام سویدن به کانگرس آمده بودند.

حزب چپ سویدن یگانه نیروی سیاسی بود که در همه‌پرسی پارلمان آنکشور برله خروج نیروهای سویدنی از افغانستان رای مثبت داد. دولت سویدن ادعا دارد که نیروهایش را در سال ٢٠١٤ از افغانستان خارج خواهد کرد، اما حزب چپ تلاش دارد تا با متحد ساختن احزاب دموکرات و مخالف دولت، صدای واحدی را علیه حضور نظامی سویدن در افغانستان بلند نماید و دولت را وادار سازد که به جای مصارف گزاف نظامی در افغانستان به ارسال کمک های بشردوستانه اقدام نماید.

در حال حاضر نماینده حزب همبستگی افغانستان در شهر های مختلف ایتالیا مصروف سخنرانی است که به دعوت چند سازمان دموکراسی خواه هوادار حزب ترتیب شده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 72 نفر