وحدت یوسفزی توسط نیروهای امریکایی به شهادت رسید

وحدت یوسفزی توسط نیروهای امریکایی به شهادت رسید

وحدت یوسفزی پسر معراج‌الدین از قریه قلعه دامان لغمان در ۱۳۶۷ به دنیا آمده و مربوط یک خانواده زحمتکش می‌شد. او در کنار کار به تحصیلش نیز ادامه می‌داد و ۱۳۸۸ از لیسه اسحاق ننگیالی فارغ شد. پس از فراغت، وحدت پیهم جوانان را به‌سوی درس و آموزش تشویق می‌کرد. وی دارای فکر پیشرفته بوده و همیشه به جوانان قریه درباره وضعیت مکدر کنونی و عاملان آن آگاهی می‌داد. از اینرو، به توافق همه وی منحیث رییس جوانان قریه مذکور انتخاب شد. افزون بر آن، او در هلال احمر به‌‌شکل داوطلب کار می‌کرد.

وحدت یوسفزی به‌طور مداوم برای اتحاد جوانان تلاش می‌ورزید. نامبرده، افغانستان را یک اشغال‌شده پنداشته و پیرامون اعمال و برنامه‌های کثیف دولت امریکا، و جنایتکاران، مفسدان و وطنفروشان داخلی با مردم عام نظراتش را در میان می‌گذاشت. او می‌گفت: «امریکا، آزادیخواهان واقعی و انسان‌های متنفذی را که سدی در برابر آنان می‌باشند، از بین می‌برد.»

در ۲۸ دلو ۱۳۹۶، وحدت یوسفزی حینی که با تفنگ بادی در فاصله ۲۰۰ متر دورتر از پایگاه امریکاییان می‌گذشت، توسط نیروهای جنایتکار این کشور به شهادت رسید. اما تا به امروز بازخواستی صورت نگرفته است. از شهید وحدت سه دختر کوچک بر جا مانده‌اند که بزرگترین آنان نیز معلول می‌باشد.

اگر متحدانه برنخاسته و به‌طور آگانه دربرابر نیروهای اشغالگر امریکایی و چاکران شان مبارزه خستگی‌نا‌پذیر و با قامت استوار نکنیم، جوانان بیشتر وطندوست و آزادیخواه به‌سان وحدت به زیر خاک خواهند رفت.

وحدت یوسفزی توسط نیروهای امریکایی به شهادت رسید

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 122 نفر