بنیادگرایی با هر اسم و رسم، دشمن خونی ملت ماست

بنیادگرایی با هر اسم و رسم، دشمن خونی ملت ماست

وقتی اخبار چند دهه قبل افغانستان را مرور کنید، این حس به انسان دست می‌دهد که در افغانستان تاریخ عینا تکرار می‌شود. مردم افغانستان بیش از سه دهه می‌شود که قربانی تروریزم و بنیادگرایی زیر نام و نشان‌های مختلف اند. شیوه‌های هراس‌افکنی و کشتار تمامی اینان یکسان بوده است. اگر دیروز بر آنان نام «اشرار» و «اخوان‌الشیاطین» گذاشته شده بود، امروز ارگ‌نشینان، همفکران آنان را «برادران ناراض» خطاب می‌کند.

طالب و تنظیمی و داعشی همه یک ریشه مشترک دارند و آن جهالت بنیادگرایی است که آنان را به وحشیانه‌ترین و ضدانسانی‌ترین اعمال در برابر مردم می‌کشاند. و دیگر با انبارهای اسناد ثابت شده است که پدر و مرشد و تمویل‌کننده اینان دستگاه های استخباراتی غرب و بخصوص امریکاست که از طریق پاکستان به آنان سر و سامان می‌دهد. این امریکا بود که دیروز گروه‌های بنیادگرای گلبدین و ربانی و سیاف و غیره را تا دندان مسلح کرده با استفاده از آنها مقاومت ضدروسی ملت ما را از مسیرش منحرف ساخت و امروز گروه وحشی‌تری را زیر نام طالبان به جان مردم انداخته و نوکران تنظیمی‌اش را تاپه «دموکرات» زده به قدرت نصب کرده است.

تا وقتی ریشه بنیادگرایی و جهالت از کشور ما خشکانیده نشود، ناممکن است که دستان پرخون خارجی را از کشور خود کوتاه نموده صلح و ثبات در کشور حکمفرما شود. پس باید ملت به این آگاهی برسد که بنیادگرایی که از آن جهالت و تروریزم و تعصب و نفاق و دهشت و بیگانه‌پرستی و فراوان بلاهای دیگر زاده می‌شوند دشمن پلید و تهدید جدی علیه وطن و مردم ماست.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 250 نفر