میراث شوم اوباما برای بشریت

میراث شوم اوباما برای بشریت‎

کارتونیست: Glenn McCoy

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 132 نفر