«درفش رفته‌گان عشق»، سروده‌ای از فاروق فارانی تقدیم به سیلی غفار

سیلی غفار

به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» محفل گفت و شنودی با سیلی غفار در شهر هانور آلمان تدارک دیده بودند، درین محفل شعری از فاروق فارانی شاعر و نویسنده توانا و متعهد کشور که به سیلی غفار تقدیم نموده بود توسط یکتن از هواخواهان حزب همبستگی دکلمه گردید. شعر خدمت تان تقدیم می‌گردد تا در سایت حزب همبستگی درج گردد.

هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا


تقدیم به سیلی غفار زن مبارز افغان

درفش رفته‌گان عشق
صدایت بانگ پر از شور فرداهاست در امروز
طنین عشق از دیروز پر از اواست در امروز

سرودت شعله‌افروز است در خاکستر خاموش
بروی دشمن میهن چه طوفانزاست در امروز

تو می‌آیی درفش رفتگان عشق در دستت
چو خورشید فروزان همچنان بالاست در امروز

وطن هر چند پر از خیل روباه و شغالان است
نهیبت لرزه برافگن لیک بر آنهاست در امروز

چه باک ار خصم ظلمت را فراز میهن آورده است
که از عصیان تو هم شعله‌ها برپاست در امروز

شروع سرخ پایانی، عروج خصم را ای زن
سرودت در ره فردا چه رزم اراست در امروز

افق‌‌های نوینی را به روی خویشتن بگشای
که چشمت آفتاب روشن فرداست در امروزاشتراک کنندگان در محفل سخنرانی سیلی غفار
اشتراک کنندگان در محفل سخنرانی سیلی غفار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 207 نفر