معذرت: صفحه مورد نظر یافت نشد.


Sorry, we could not find the page you were looking for.
بازهم پیکر زخمی کابل، خون گریست و بیش از سیصد هموطن ما شهید و مجروح شدند. حمله بر مردمی که بخاطر حق مدنی شان دست به تظاهرات زده اند، یک عمل وحشیانه و ضدانسانیست که ما آنرا شدیدا محکوم کرده خود را در ماتم بزرگ بازماندگان قربانیان شریک می‌دانیم.
حکومت و تیکه‌داران قومی مسببین اصلی این جویبار خونی اند که امروز در کابل جاری گشت. وقت آن رسیده که مردم از «جنبش روشنایی» درسهای لازم را گیرند تا خواستهای برحق شان در اثر خیانت یک مشت جنایتکار غرق خون گردیده به ناکامی نیانجامد. محقق و خلیلی و دانش و دیگرانی که توتاپ را «خط قرمز» خوانده گلو می‌پنداندند، هرکدام با معامله‌های پس پرده با حکومت همدست شده برای هزارمین بار به خواست مردم لگد زدند. اما در رهبری این حرکت هنوز هم کسانی قرار دارند که همفکران و چوکره‌های عناصر معلوم‌الحال بالا اند که تحت رهبری اینان مردم هزاره ما فقط قربانی خواهند شد و هرگز به خواست‌های انسانی شان نمی‌رسند.