10
جوزا1395

افغانستان تحت اشغال امریکا، کماکان جهنمی برای زنان

حزب همبستگی افغانستان
افغانستان تحت اشغال امریکا، کماکان جهنمی برای زنان
قتل زرمینه توسط طالبان در سال ۱۹۹۹ جهان را شوک داد که در نتیجه چهل و چند کشور با شعار «رهایی زن افغان» وطن ما را به اشغال خود درآوردند. اما طی ۱۵ سال گذشته، هر روز و هر لحظه تحت حاکمیت «دموکراتیک» و «حقوق بشری» غلامان امریکا و غرب، زن افغان عذاب‌کش می‌شود. اما جهان تکانی نمی‌خورد!...
09
جوزا1395

«راکت‌پرانی گلبدین سه برادرم را شهید کرد»

مریم مروه
«راکت‌پرانی گلبدین سه برادرم را شهید کرد»
در شهر شش‌میلیونی کابل صدهاهزار خانواده‌ای اند که در اثر بیکاری و فقر و نبود امنیت، زندگی بخورنمیر و شکنجه‌باری از سر می‌گذرانند. در منطقه کارته نو کابل ده‌ها فامیل در سیهروزی و ناداری مطلق و زیر سقف‌های شکسته و ریخته شب و روز را می‌گذرانند که با تعدادی از آنان دیداری داشتم.
07
جوزا1395

بازی موش و پشک گلبدین و دولت امریکا

بازی موش و پشک گلبدین و دولت امریکا
هرچند طی پانزده سال گذشته حزب منفور گلبدین شعارهای عوامفریبانه ضد امریکایی سر داده به این نام مردم بی‌گناه را به قتل رسانیده است اما کیست نداند که این حزب مرتجع و آدمخوار از اول تا امروز از جیره‌خواران و مولودات استخبارات امریکا بوده است. به همین دلیل کاخ سفید این نیروی سیاه و خونخوار را موثرترین حربه...