12
حمل1394

گزارش «نیویارک تایمز» از وحشیگری اربکی‌های ساخت امریکا

جوسف گلدستین | مترجم: احمر
گزارش «نیویارک تایمز» از وحشیگری اربکی‌های ساخت امریکا
قسمی که خود رحیم‌الله می‌گوید «وی فرد معمولی و یک زندگی عادی داشت» و دهقانی می‌کرد. بعدا سال گذشته او گروه ملیشه ساخت و خود را درمیان ستراتیژی خروج نیروهای امریکا از افغانستان یافت. با داشتن تقریبا ۲۰ مرد وفادار به خود، رحیم‌الله ۵۶ ساله، پشتیبان درمیان «نیروهای ویژه امریکا» پیدا نمود که برایش هر چیز مورد نیاز را فراهم نمود: اسلحه، مهمات، پول نقد و حتا بوجی‌های ریگ جهت پاسبانی از پوسته‌اش در قریه...
11
حمل1394

زندگی مجلل سران طالبان در قطر

کاوه عزم
زندگی مجلل سران طالبان در قطر
زمانی که در سال ٢٠١٣ شماری از سران طالب با مقامات امریکایی به این نتیجه رسیدند که به‌خاطر گفتگوی «صلح» باید دفتر رسمی داشته باشند، به آنان دفتری در قطر داده شد، اما این موضوع بسیار زود افشا و گفتگو میان طالبان و امریکایی‌ها ظاهرا به شکست مواجه شد. اما سرنوشت طالبان مستقر در دوحه چه شد؟ طالبانی که جهت گفتگوی «صلح» به قطر رفته بودند به‌حیث «مهمانان خاص» امیر قطر در همان جا ماندند...